Dịch vụ thành lập doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, nhanh chóng

Nền kinh tế tăng trưởng cao đòi hỏi nhu cầu vốn và nhu cầu Bảo Hiểm nên phục vụ, vốn tích lũy tích trữ từ phòng ngừa nghiệp vụ bảo hiểm có nhiều cơ hội đầu tư sinh lãi cao, khuyến khích buôn bán bảo hiểm lớn mạnh. Rõ hơn thị trường, bạn muốn thành lập công ty, doanh nghiệp bảo hiểm để bắt đầu cho sự nghiệp của mình, vậy sau điều kiện thì hồ sơ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm theo trình tự nào?
1. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập công ty nhanh và hoạt động:
- Giấy tờ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, những văn bản hướng dẫn thi hành và Điều 64 của Luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm:
a) Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu do Bộ tài chính quy định;
b) Dự thảo điều lệ doanh nghiệp thích hợp có quy định tại Luật công ty, Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp nên có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo luật pháp, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.c) Danh sách cổ đông sáng lập và các hồ sơ kèm theo sau đây:
- Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng nhận tư nhân hợp pháp khác và lý lịch tư pháp theo mẫu bởi luật pháp quy định.
- Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng nhận tư nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với cổ đông là công ty quốc tế thì bản sao của Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh bắt buộc có chứng nhận của cơ quan vị trí doanh nghiệp đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp giấy tờ xin giay phep kinh doanh.
d) Công nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại việt nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;
đ) Phương án hoạt động 5 năm đầu phù hợp với ngành nghề kinh doanh xin cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, cực tốt kinh doanh, khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm và lợi ích kinh tế tài chính của việc thành lập doanh nghiệp đương nhiên các trật tự nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, trật tự quản lý rủi ro; các điều khoản về phương thức trích lập phòng ngừa nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, bản lĩnh thanh toán của công ty không ứng dụng đối với công ty môi giới bảo hiểm;
e) Danh sách, lý lịch, những văn bằng cói xác nhận của công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người quản lý doanh nghiệp;
g) Mức vốn góp và cách thức góp vốn, danh sách những công ty, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình nguồn vốn và các thông tin khác có can dự đến những công ty, cá nhân đó;
h) Luật lệ, pháp luật, biểu chi phí, hoa hồng bảo hiểm của mẫu sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành. điều khoản này không vận dụng đối với công ty môi giới bảo hiểm.
Gợi ý dịch vụ thanh lap cong ty tai Ha Noi giá phải chăng, nhanh trong.2. Lệ phí cấp Giấy phép
Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép ra đời và hoạt động buộc phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo điều khoản của pháp luật về phí và lệ phí.
3. Công bố nội dung hoạt động
Sau khi được cấp giấy phép ra đời và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc công bố nội dung hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét